Spiegelen

In deze gastcolumn laten we graag anderen aan het woord. Dit keer: Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Fotograaf: German Villafane

Water vraagt ruimte

We weten één ding zeker: het water komt. Door het veranderende klimaat hebben we te maken met meer en extremere hoosbuien en een stijgende zeespiegel. En soms zal het water juist niet komen en hebben we te maken met droogte.

Extreme droogte zoals in de zomers van 2018 en 2019 zal zich in de toekomst vaker herhalen. Volgens de klimaatschadeschatter kan de schade door wateroverlast, hitte en droogte in bebouwd gebied oplopen tot €174 miljard in 2050. Al zijn de lokale verschillen groot en vraagt elk gebied om een gerichte aanpak, één gedachte staat centraal: water moet meer ruimte krijgen. Want als je water de ruimte niet geeft, neemt het de ruimte. Dat heeft de watercrisis in Limburg van afgelopen zomer wel laten zien. En juist van die ruimte wordt vandaag de dag veel gevraagd: er is ruimte nodig voor een miljoen nieuwe woningen om de woningnood op te lossen. Er is ruimte nodig voor zonnepanelen en windmolens om de klimaatdoelen te halen. Er is ruimte voor de natuur en landbouw nodig om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden. Allemaal heel erg belangrijk, maar als je ruimte voor water vergeet en de hele boel overstroomt of droog komt te staan valt al het andere letterlijk en figuurlijk in het water. Door zelf jaarlijks 3,2 miljard euro te besteden aan het versterken van de dijken, de aanleg van waterbergingsgebieden en een betere waterhuishouding werken de waterschappen aan een klimaatbestendig Nederland. Hiervoor wordt vanzelfsprekend veel met de provincies en gemeenten samengewerkt om te zorgen voor goede waterbeschikbaarheid: waar kunnen we besparen, water beter verdelen of op zoek gaan naar alternatieve bronnen? Zo heeft de provincie Zuid-Holland samen met de waterschappen, gemeenten en private partijen een bouwconvenant getekend waarin klimaatbestendig bouwen centraal staat. De komende periode zullen de waterschappen en provincies elkaar ook treffen voor de invulling van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Met de gebiedskennis van de waterschappen kunnen de gebiedsgerichte aanpakken een succes worden, waarbij meerdere doelen worden gediend. Bij ruimtelijke processen moeten we elkaar bij de start opzoeken en slimme combinaties bedenken. De opgaven rond klimaat en natuurherstel moeten centraal staan en niet de bestuurlijke inrichting en verdeling van dossiers. De waterschappen steken hierbij de hand uit. Met de gebundelde krachten van decentrale overheden kunnen we het verschil maken in het verduurzamen van Nederland, het oplossen van het tekort aan woningen, het herstellen van de natuur, de transitie van de landbouw, het verbeteren van de waterkwaliteit én het verder voorkomen van schade en overlast door extreem weer.

"Met de gebiedskennis van de waterschappen kunnen de gebiedsgerichte aanpakken een succes worden."

Elke dag beter. Zuid-Holland.

Deel deze pagina